Polityka prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających korzystających z Serwisu internetowego dostępnego w domenie www.psychologiaspoleczna.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie Serwisu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających jest Sprzedający, tj. Pan Jarosław Świątek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JMS GROUP Jarosław Świątek pod adresem: ul. Krzycka nr 92A lok. 7, 53-020 Wrocław, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, NIP: 614-153-39-54, REGON 020844120, e-mail: redakcja@psychologiaspoleczna.pl; zbiór danych osobowych klientów został zgłoszony do GIODO – nr zgłoszenia 72140317, zbiór danych osobowych odbiorców newslettera został zgłoszony do GIODO – nr zgłoszenia 72150317.
 3. W celu pełnego korzystania z Serwisu internetowego, w tym zamawiania dostępu do odpłatnych treści, konieczne jest zarejestrowanie Konta w Serwisie internetowym. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email lub wybrana przez Użytkownika nazwa stanowią Login do Konta. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia Konta, dokonywania Zamówień w Serwisie internetowym i korzystania z dostępu do odpłatnych treści Serwisu internetowego.
 4. Posiadacz Konta ma możliwość zalogowania się weryfikując się w Serwisie internetowym poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) lub wybranej przez Użytkownika nazwy oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest o należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Dane osobowe Zamawiających wykorzystywane są jedynie w celu wynikającym bezpośrednio z działań podejmowanych przez Użytkownika Serwisu internetowego, tj. przetwarzane są w celu realizacji Zamówień, prowadzenia Konta oraz w celu umożliwienia dostępu do odpłatnych treści Serwisu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży.
 6. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Serwisu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do Konta, bądź też poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym. Każdy z Użytkowników Serwisu internetowego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, wglądu do nich oraz ich poprawiania, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, czy też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności prawa te przysługują Użytkownikom, jeżeli ich dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik Serwisu internetowego ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym mailowo lub pisemnie.
 7. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 8. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Serwisu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności przechowujące dane osobowe stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 9. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie internetowym automatycznie mogą być zbierane dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Serwisie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta
 10. Serwis internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Serwisu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Serwisu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.
 11. Pliki „cookies“ używane w Serwisie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.
 12. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Serwisie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową
 13. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji Konta i/lub zapisywania się do subskrypcji newslettera, co wiąże się dla Sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów i/lub bazy odbiorców newslettera. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów zawartych w Serwisie internetowym, nie zmienia treści Umów zawartych przed zmianą Polityki.
 14. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Serwisu internetowego proszony jest także o kontakt ze Sprzedającym. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w zakładce REDAKCJA w Serwisie internetowym.