Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej ?Polityką?) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających korzystających z Serwisu internetowego dostępnego w domenie www.psychologiaspoleczna.pl (zwany dalej ?Serwisem internetowym?)? i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie Serwisu internetowego. Polityka ma charakter informacyjny.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających jest Sprzedający, tj. Pan Jarosław Świątek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JMS GROUP Jarosław Świątek pod adresem: ul. Krzycka nr 92A lok. 7, 53-020 Wrocław, NIP: 614-153-39-54, REGON 020844120 (zwany dalej ?Administratorem danych osobowych?)..

3. W celu pełnego korzystania z Serwisu internetowego, w tym zamawiania dostępu do odpłatnych treści, konieczne jest zarejestrowanie Konta w Serwisie internetowym. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email lub wybrana przez Użytkownika nazwa stanowią Login do Konta. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia Konta, dokonywania Zamówień w Serwisie internetowym i korzystania z dostępu do odpłatnych treści Serwisu internetowego.

4. Posiadacz Konta ma możliwość zalogowania się weryfikując się w Serwisie internetowym poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) lub wybranej przez Użytkownika nazwy oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest o należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Użytkownik dokonując Zamówienia w Serwisie internetowym rejestrując Konto i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się ze Sprzedającym przekazuje mu swoje dane osobowe. W przypadku rejestracji Konta oraz kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Serwisu internetowego. W przypadku rejestracji Konta i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

6. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy (do czasu realizacji Umowy) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji Konta (do czasu usunięcia Konta).

7. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 5. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Serwisu internetowego, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

8. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

11. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Serwisu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

12. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie internetowym automatycznie mogą być zbierane dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki ?cookies? oraz system ?Google Analytics?, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Serwisie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

13. Serwis internetowy wykorzystuje pliki ?cookies?(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Serwisu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Serwisu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku ?cookie?.

14. Pliki ?cookies? używane w Serwisie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików ?cookies? przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu ?cookies? z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki ?cookies? lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików ?cookies? może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików ?cookies? może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.

15. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad korzystania z Serwisu internetowego, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Serwisie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.

16. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji Konta i/lub zapisywania się do subskrypcji newslettera, co wiąże się dla Sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów i/lub bazy odbiorców newslettera. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów zawartych w Serwisie internetowym, nie zmienia treści Umów zawartych przed zmianą Polityki.

17. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Serwisu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora wskazane są w zakładce REDAKCJA w Serwisie internetowym.


Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.