Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PSYCHOLOGIASPOLECZNA.PL

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający ? Pan Jarosław Świątek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JMS GROUP Jarosław Świątek pod adresem: ul. Krzycka nr 92A lok. 7, 53-020 Wrocław, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Wrocław (nr wniosku 001213774/2014), NIP: 614-153-39-54, REGON 020844120, e-mail: redakcja@psychologiaspoleczna.pl;

2. Serwis internetowy ? strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem URL: www.psychologiaspoleczna.pl służąca zawieraniu i wykonywaniu Umów na realizację Usługi;

3. Zamawiający ? pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Serwisu internetowego;

4. Użytkownik ? każda osoba korzystająca ze strony Serwisu internetowego;

5. Usługa dostępu do odpłatnych treści Serwisu internetowego ? usługa polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu, po zapłacie Ceny, dostępu do elektronicznego treści wydania czasopism lub innych tytułów prasowych oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej, na dowolnym urządzeniu, którym dysponuje Zamawiający (np. komputer osobisty, smartfon, tablet) przez wybrany okres, za który Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia Ceny;

6. Cena – cena brutto za wybrany przez Użytkownika okres dostępu do odpłatnych treści oferowanych w Serwisie internetowym;

7. Zamówienie ? oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, wskazujące wybrany przez Zamawiającego okres dostępu do odpłatnych treści Serwisu internetowego złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem;

8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

9. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług dostępu do odpłatnych treści Serwisu internetowego polegających na umożliwieniu Zamawiającym dostępu do odpłatnych treści zawartych w Serwisie internetowym przez wybrany przez Zamawiającego okres, zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej, pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem strony Serwisu internetowego;

10. Konto – narzędzie dostępne w systemie Serwisu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp. a po uregulowaniu Ceny i po zalogowaniu się do Konta umożliwia dostęp do odpłatnych treści w Serwisie internetowym;

11. Login ? adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie internetowym lub wybrana przez Użytkownika indywidualizująca go nazwa, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;

12. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;

13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);

15. Ustawa konsumencka ? ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

17. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);

18. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na udostępnienie odpłatnych treści oferowanych w Serwisie internetowym oraz realizacja Usługi, odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Informacje podane w Serwisie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Wszystkie podane na stronie Serwisu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu internetowego lub strony www.psychologiaspoleczna.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

5. W celu korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (np. tablet, czy smartfon);

b. dostęp do Internetu;

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna, albo dowolny System operacyjny w który wyposażony jest tablet lub smartfon;

d. aktywne konto e-mail.

6. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo lub pisemnie. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie internetowym w zakładce REDAKCJA.

7. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III ? TWORZENIE KONTA, NEWSLETTER:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom wglądu do odpłatnych treści Serwisu internetowego z wykorzystaniem Konta, a także na udostępnieniu możliwości zapisania się do newslettera. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Korzystanie z Usługi dostępu do odpłatnych treści Serwisu internetowego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji Konta. Podczas jego rejestracji Użytkownik podaje nazwę Użytkownika i adres email (który stanowi Login), na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia dokonania rejestracji Konta. Użytkownik klikając w link potwierdza rejestrację i ma możliwość ustalenia swojego indywidualnego Hasła do Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z posiadania Konta w Serwisie internetowym i zażądać jego usunięcia,.

4. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek niezbędna w celu dostępu do Usług korzystania z odpłatnych treści Serwisu internetowego. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

5. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie internetowym. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania ze swojego Konta, w tym Loginu i Hasła dostępu do swojego Konta.

6. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta odznaczy pole dot. zapisania się do otrzymywania drogą mailową newslettera. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta oraz newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE USŁUGI KORZYSTANIA Z ODPŁATNYCH TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM I ZAWARCIE UMOWY NA TĘ USŁUGĘ:

1. Dokonując Zamówienia, Użytkownik musi zarejestrować się i założyć Konto w Serwisie internetowym.

2. Dokonywanie Zamówień w Serwisie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy w Serwisie internetowym, Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

3.1. dokonanie wyboru treści, co do których Użytkownik chce uzyskać dostęp i okresu wykupowanego dostępu do tych treści, a następnie kliknięcie przycisku ?Kup teraz? ,

3.2. wprowadzenie swojego adresu email, który jest Loginem do Konta, w przypadku braku zarejestrowanego Konta w Serwisie internetowym, Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do formularza rejestracji Konta;

3.3. następnie należy potwierdzić zapoznanie się z Regulamin, i wyrazić wymagane przepisami zgody, a w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk ?Zamawiam i płacę?.

4. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Umowa na udostępnienie Usługi zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego potwierdzenia złożenia Zamówienia w Serwisie internetowym. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. Umowa na udostępnienie Usługi zawierana jest na wybrany przez Zamawiającego okres, za który Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania Ceny, tj. na okres 30 dni, 180 dni lub 365 dni dostępu do odpłatnych treści Serwisu internetowego.

6. Do momentu kliknięcia przycisku ?Zamawiam i płacę? Użytkownik może w każdej chwili przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.

7. Treści Umów zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Serwisu internetowego przez okres posiadania Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkich swoich Umów zawartych poprzez stronę Serwisu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI:

1. Dostępną w Serwisie internetowym formą płatności jest płatność na rachunek bankowy Sprzedającego za pomocą serwisu płatności elektronicznych przelewy24.pl, także przy użyciu karty kredytowej.

2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Serwisu internetowego. Płatności za pomocą serwisu płatności internetowych obsługuje spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności przelewy24.pl spółce PayPro S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.

3. Niezwłocznie po uregulowaniu Ceny, zgodnie z wybranym przez Zamawiającego, w trakcie składania Zamówienia, okresem dostępu do Usług, Zamawiający po zalogowaniu się do Konta w Serwisie internetowym ma dostęp do odpłatnych treści Serwisu internetowego przez opłacony okres.

4. Sprzedający w ramach Usługi umożliwia Zamawiającemu jedynie wyświetlenie treści na nośniku, z którego korzysta Zamawiający, co oznacza, że żadne z treści Serwisu internetowego nie mogą być pobierane, kopiowane, ani zapisywane na jakimkolwiek nośniku przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ VI – REKLAMACJE, DANE OSOBOWE:

1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu internetowego. W przypadku, gdy Usługi dostępu do odpłatnych treści Serwisu internetowego, lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: redakcja@psychologiaspoleczna.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta w Serwisie internetowym oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

3. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, www.wiih.ibip.wroc.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich? i ?Ważne adresy?. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Użytkownik dokonując Zamówienia w Serwisie internetowym rejestrując Konto i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się ze Sprzedającym przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku rejestracji Konta oraz kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Serwisu internetowego. W przypadku rejestracji Konta i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

5. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy (do czasu realizacji Umowy) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji Konta (do czasu usunięcia Konta).

6. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

7. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

10. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Serwisu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

ROZDZIAŁ VIII – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. Zgodnie z art. 38. lit. a) Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Serwisu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego i wypowiedzenia Umowy. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego w każdym czasie.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu internetowego.

6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.